Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl

Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych Spytkowo sp. z o.o., Giżycko

Generalny wykonawca: Hydrobudowa Gdańsk S.A.
Podwykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty budowlane polegające na budowie kwatery składowania odpadów komunalnych
 • wykonanie parkingu na samochody osobowe, sprzęt oraz drogi i place technologiczne w tym: plac dojrzewnia kompostu, gotowego stabilatu ,mieszania odpadów biodegradowalnych z frakcją strukturalną, składowania odpadów budowlanych z asfaltobetonu

Termin realizacji:  01.10.2012 – 31.08.2013  
Wartość:  7.749.000,00 zł


Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej leśnictw: Augustowo ,Plecemin, Paruszka w Nadleśnictwie Złotów –remont połączony z modernizacją dojazdów pożarowych.

Inwestor: Nadleśnictwo Złotów
Generalny Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

-  Makroniwelacja w tym wykonanie  wykopów 15000m3 oraz nasypów w ilości 5100 m3;
-  Wykonanie warstwy wzmacniającej pod warstwy technologiczne z geowłókniny  w ilości 38000 m2;
-  Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego  w ilości 30500 m2;


Zagospodarowanie terenu Doliny Gęśnika ( Wagmostaw ) w Zielonej Górze w ramach zadania „ Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej – Dolina Luizy ( Wagmostaw ) w Zielonej Górze

Inwestor: Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra
Wykonawca : EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Wykonanie kanalizacji deszczowej
 • Roboty drogowe ( w tym nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych )
 • Roboty ziemne w tym wykonanie nasypów
 • Renowacja zbiornika wodnego i kanału
 • Roboty umocnieniowe
 • Mała architektura
 • Wykonanie alejek i ścieżek
 • Zagospodarowanie terenów zielonych
 • Roboty elektryczne w zakresie oświetlenia
 • Roboty elektryczne w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

Termin realizacji: 14.03.2012-30.04.2013
Wartość: 3 012 270,00 zł.


Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 PSP w Zielonej Górze – etap II

Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Zielonej Górze
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty ziemne
 • roboty drogowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • sieci wodociągowe
 • roboty żelbetowe
 • wykonanie posadzki przemysłowej
 • roboty elektryczne
 • system odprowadzenia spalin
 • instalacje gazowe
 • wentylacja i klimatyzacja
 • instalacja sprężonego powietrza

Termin realizacji: 09.2012-12.2012
Wartość: 2 724 064,26 zł.


Wykonanie robót budowlanych związanych z odwodnieniem 3 kortów treningowych

Inwestor: Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji
Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • odwodnienie 3 kortów tenisowych,
 • odwodnienie głównego kortu tenisowego.

Termin realizacji: 23.11.2012-25.04.2013
Wartość: 39.659,87 zł.


Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Kamień gmina Ceków-Kolonia

Inwestor: Miasto Kalisz
Generalny Wykonawca: Poszukiwania Naftowe „ Diament” Oddział Diament
Zakres prac:

 • Ukształtowanie powierzchni kwatery przeznaczonej do rekultywacji,
 • Instalacja ujęcia biogazu,
 • Ułożenie drenażu ujęcia odcieków,
 • Instalacje przerzutu odcieków ze zbiornika dolnego do górnego (ewaporacyjnego),
 • Wykonanie zbiornika ewaporacyjnego na odcieki,
 • Instalacja rozsączania podpowierzchniowego ścieków,
 • Wykonanie drogi dojazdowej,
 • Wykonanie nasadzenia drzew w krzewów.

Termin realizacji:  19.06.2012 – 30.11.2012r. 
Wartość:  2 192 882,80 zł


Ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej nr 150 na odcinku od km 13+200 do km 23+550 prowadzącej do odwiertu Sieraków 3

Inwestor: PGNiG Oddział Zielona Góra
Wykonawca: Exalo Drilling S.A. Oddział Dziament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Ścinka poboczy a drodze wojewódzkiej nr 150

Termin realizacji: 22.11.2012-10.12.2012
Wartość: 110 810,70 zł.


Zaprojektowanie i rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV

Inwestor: Miasto Zielona Góra, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wykonawca: Sport Halls Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Zakres prac:

 • Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i porządkowych.
 • Wyburzenie obiektów budowlanych - wieża sędziowska.
 • Rozbiórka elementów stadionu - ZAKRES ETAPU IV - tylko w niezbędnym obszarze.
 • Rozbiórka budynku toalet - budynek 27m2 - ZAKRES ETAPU IV.

Termin realizacji: 14.11.2012 - 28.11.2012r.
Wartość: 159.900,00 zł.


Rekultywacja składowiska odpadów w Mieroszowie

Inwestor: Gmina Mieroszów
Generalny Wykonawca: Poszukiwania Naftowe „ Diament” Oddział Diament
Zakres prac:

 • formowanie nasypów bryły składowiska,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej,
 • wykonanie warstwy odgazowania,
 • wykonanie uszczelnienia składowiska,
 • wykonanie odwodnienie powierzchniowego i liniowego,
 • wykonanie warstwy rekultywacyjnej,
 • prace agrotechniczne i nasadzenia.

Termin realizacji: 03.11.2011-17.7.2012
Wartość: 1.352.688,77 zł.


Prace rekultywacyjne składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Orchów gm. Łask.

Inwestor: Gmina Łask
Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o. Oddział Diament w Zielonej Górze 
Zakres prac:

 •  formowanie nasypów bryły składowiska
 •  ułożenie warstwy wyrównawczej, warstwy izolacyjnej
 •  budowa otworów pełniących role kominów odgazowujących
 •  budowa systemu ujmowania ścieków
 •  ułożenie warstwy izolacyjnej
 •  budowa systemu drenaży
 •  wykonanie rowów opaskowych
 •  wykonanie zabudowy biologicznej

Termin realizacji:  marzec 2011 r. – sierpień 2012r.
Wartość kontraktu: 2.659.522,67 zł


Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Krzystkowice Leśnictwo Pożarów

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzystkowice 
Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe " Diament" Oddział Diament 
Zakres prac:

 • roboty ziemne,
 • podbudowy i nawierzchnie tłuczniowe.

Termin realizacji: marzec 2012 r. – maj 2012r.

Wartość kontraktu: 818.525,25 zł.


Wykonanie dróg dojazdowych oraz placów wiertni na odwiertach Bągart 1, Bągart 2, Stare Miasto, Kamionka oraz Mikołajki Pomorskie

Inwestor: DrillTec GUT GmbH Grossbohr- und Umwelttechnik
Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe „ Diament” Oddział Diament
Zakres prac:

 • Wykonanie placów wiertni,
 • Montaż bodni,
 • Wykonanie prac pod strefę urządzeń wiertniczych,
 • Wykonanie dróg dojazdowych,
 • Wykonanie ogrodzenia i uziemienia,
 • Wykonanie odwodnienia placów,
 • Rekultywacja terenów wiertniczych.

Termin realizacji: sierpień 2011 r. – sierpień 2012r.
Wartość kontraktu: 19.745.882,65 zł.


Rozbudowa Ekspedytu Naftowego Barnówko

Inwestor: PGNiG oddział Zielona Góra
Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe „ Diament” Oddział Diament
Zakres Prac:

 • tor pod stanowisko nalewaka dla cystern kolejowych
 • zbiorniki magazynowe ropy naftowej
 • zbiornik ociekowy z instalacją odbiorczą
 • stanowisko nalewaków kolejowych
 • stanowisko załadunku i wyładunku autocystern
 • przebudowa istniejącego budynku adm.-socjalnego
 • przebudowa budynku dyspozytorni
 • nowy budynek administracyjno-socjalny
 • budynek techniczny
 • instalacja p.poż.
 • zbiornik zapasu wody p.poż.
 • obiekty kontenerowe: wagowego, sanitarny, magazynowy
 • drogi i place
 • waga samochodowa
 • układ piezometrów w rejonie projektowanych stanowisk magazynowania i przeładunku ropy
 • modernizacja pieca do utylizacji oparów
 • sieci kanalizacyjne i wodociągowe
 • sieci grzewcze
 • instalacje elektryczne zewnętrzne i oświetlenie
 • instalacje teletechniczne i sieci monitoringu
 • ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi
 • rozbiórki obiektów
 • wyposażenie obiektów
 • zjazdy do ekspedytu z drogi krajowej nr 23
 • przebudowa istniejącego zjazdu w km 18+509,24
 • zjazd w km 18+777,59 z dodatkowym pasem ruchu do skrętu w prawo
 • Przystosowanie instalacji KRNiGZ Dębno do dystrybucji gazu opałowego z adaptacją istniejącego rurociągu.

Termin realizacji: wrzesień 2010 r. – sierpień 2012r.
Wartość kontraktu: 17.616.050,57 zł.


Budowa Centrum Handlowego InterMarche w Zielonej Górze

Inwestor: Krokus Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: Yoneco sp. z o.o.
Zakres prac:

 • Makroniwelacja,
 • Wykonanie podbudów i nawierzchni dróg, parkingów i placów,
 • Wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • Wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej.

Prace przygotowawcze w odwiercie Opalino 2

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  Oddział w Zielonej Górze,
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie zjazdu z drogi powiatowej
 • wykonanie drogi dojazdowej do terenu wiertni
 • wykonanie placu wiertni
 • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych
 • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni
 • wykonanie placu manewrowego i drogi dojazdowej w przypadku otworu pozytywnego
 • wykonanie placu manewrowego i drogi dojazdowej w przypadku otworu pozytywnego