Facebook link Youtube link LinkedIn link
pl

Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – budowa kwatery balastru nr 2 oraz przebudowa systemu sieci ściekowych w obrębie Kompleksu utylizacji odpadów przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy.

InwestorMiędzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

Roboty budowlane polegające na budowie nowej kwatery balastru nr 2:

 • Ukształtowanie powierzchni pod nową kwaterę,
 • Ułożenie ekranu uszczelniającego,
 • Ułożenie systemu drenażu odprowadzającego ścieki z przepompownią,
 • Ułożenie drogi przeciwpożarowej wokół kwatery nr 1 obecnie eksploatowanej oraz w obrębie projektowanej kwatery nr 2,
 • Budowa przepompowni i montaż ogrodzenia terenu do niej przylegającego,
 • Transport mas ziemnych (urobku) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Roboty polegające na przebudowie sieci ściekowych składowiska odpadów:

 • Przebudowa sieci i zagospodarowanie wód odciekowych,
 •  Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej.

Termin realizacji:  06.06.2012 – 19.02.2013 
Wartość:  7.632.686,33 zł


Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy

Inwestor: Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
Generalny Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

Obiekty budowlane z wyposażeniem technologicznym:

- kwatera składowania
- kontener socjalny
- wiata z agregatem prądotwórczym
- waga samochodowa- brodzik dezynfekcyjny
- obiekty pomocnicze - zbiorniki
- zbiornik retencyjny wód deszczowych
- zbiornik p.poż. wraz ze studnią czerpalną i spustową
- zbiornik na odcieki (ziemny) wraz z pompownią odcieków i studniamiczerpalnymi a i b

Międzyobiektowe sieci i urządzenia elektryczne oraz AKPiA

- Instalacje elektryczne zewnętrzne (oświetlenie terenu, zasilanie zaprojektowanych obiektów)
- Instalacje zasilania urządzeń technolog.z rozdzielniami
- Instalacje i wyposażenie AKPiA
- Instalacje oświetlenia
- Sieci i kanały słaboprądowe (w tym zewnętrzne kable sterownicze, światłowodowe, teletechniczne, alarmowe itp.)
- Budowa rozdzielni RR przy agregatach 

Sieci zewnętrzne i międzyobiektowe

- Sieć wodociągowa do zraszania składowiska wraz z punktami czerpalnymi
- Sieci i urzadzenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wraz ze zbiornikiem bezodpływowym ścieków sanitarnych i separatorem ropopochodnych

Zagospodarowanie terenu, zieleń, ogrodzenie i mała architektura

- Drogi, parkingi, place i chodniki na terenie obiektu wraz z wyjazdem na drogę publiczną (gminną)
- Uporządkowanie placu budowy (w tym koszty wyburzeń i ukształtowania terenu)
- Pas zieleni ochronnej
- Ogrodzenie kwatery

Termin realizacji:  29.05.2012 – 29.05.2013 
Wartość:  3.179.424,87 zł


„Wykonanie zagospodarowania i urządzenia placu budowy przy realizacji kontraktu pn:" Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwania odpadów w Sulnówku gm. Świecie.

Inwestor: Gmina Świecie
Generalny Wykonawca: Polimex-Mostostal S.A.
Zakres prac:

 • Budowa ogrodzenia systemowego z paneli siatkowych
 • Roboty ziemne:

- Wykonanie korytowania pod drogi tymczasowe/technologiczne z zagęszczeniem podłoża
- Wykonanie dróg tymczasowych z kruszywa łamanego
- Wykonanie dróg tymczasowych z płyt drogowych

 • Przyłącze wodociągowe

- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PEHD o śr. zewnętrznej 90 mm,  i z rur PE o śr. zewnętrznej 50 mm
- Wykonanie przewiertu o długości 8,0 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV - przejście pod drogą asfaltową na składowisko
- Instalacja kanalizacji sanitarnej D=150mm (przyłącze do zaplecza)
- Podłączenie instalacji wod- kan do węzła sanitarnego zaplecza

 • Roboty elektryczne

- Wykonanie wraz z podłączeniem do linii napowietrznej rozdzielnic budowlanych 80A i 60A wyposażonych w gniazda siłowe
- Tymczasowe wykonanie oświetlenia placu budowy
- Podłączenie zaplecza socjalnego do rozdzielnicy zasilającej.

Termin realizacji:  21.06.2012 – 30.05.2013
Wartość:  676.500,00 zł


Przebudowa i rozbudowa warsztatów mechanicznych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

Inwestor: Powiat Sulęciński
Generalny Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne i fundamenty,
 • wykonanie ścian parteru,
 • wykonanie dachu: konstrukcja pokrycie i ocieplenie,
 • wykonanie stolarki okiennej,
 • elewacja,
 • remont pomieszczeń istniejących,
 • roboty sanitarne,
 • roboty elektryczne.

Termin realizacji: 11.02.2012-15.03.2013
Wartość: 3 704 413,26 zł.


Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych o III kwaterę składowania odpadów komunalnych innych niż obojętne i niebezpieczne - w Łęcznej”

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.
Wykonawca : EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Rzeczowy zakres robót:
 • Kwatera składowania odpadów o pow. 2,1 ha
 • Pas zieleni izolacyjnej szerokości 10m
 • Ogrodzenie terenu zakładu 500m
 • Sieć wodociągowa 125m
 • Drenaż odcieków wraz z przepompownią 1119m
 • Rów opaskowy L=440m
 • Przyłącze elektryczne do szafki sterującej L=226m
 • Drogi technologiczne z płyt betonowych i nawierzchni tłuczniowej 300m2

Termin realizacji:  04.07.2013 – 30.09.2013    
Wartość:  3.260.254,83 zł


Prace przygotowawcze na odwiercie Boruja 5K

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • budowa drogi dojazdowej z tłucznia/płyt do placu wiertni,
 • wylesienie terenu, niwelacja terenu, zdjęcie humusu i jego spryzmowanie, wykonanie opaski drenażowej wokół terenu wiertni, demontaż terenu oraz przywrócenie terenu wiertni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac,
 •  wyłożenie placu wiertni płytami betonowymi, wyłożenie placu wiertni folią zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami, wykonanie zbiornika ziemnego wyłożonego folią na ciecze zabiegowe,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
 • wykonanie bodni i oczyszczenie i obmurowanie bodni po zakończeniu prac wiertniczych,
 •  wykonanie placu manewrowego i drogi dojazdowej.

Termin realizacji:  21.10.2012-24.10.2013
Wartość:  1.222.873,38 zł.


Budowę trasy rowerowej „Zielona Strzała” na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kukułczej i od ul. Piwnej do ul. Kożuchowskiej w ramach zadania pn. „Budowa trasy rowerowej Zielona Strzała – II etap

Inwestor: Urząd Miasta Zielona Góra
Generalny Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne
 • wykonanie podbudowy tłuczniowej,
 • wykonanie chodników z kostki brukowej
 • wykonanie ścieżki rowerowej w bitumie
 • wykonanie barierek ochronnych
 • roboty sanitarne,
 • roboty elektryczne.
 • roboty związane z wycinką drzew oraz humusowaniem
 •  

Termin realizacji: 23.09.2013-15.11.2013
Wartość: 1.682.942,24 zł.


Prace przygotowawcze w odwiercie Mieczewo 1 K

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  Oddział w Zielonej Górze,
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Wykonanie drogi dojazdowej,
 • Usunięcie i spryzmowanie humusu, niwelacja terenu pod plac wiertni,
 • Utwardzenie placu wiertni, wyłożenie folią, wykonanie prac ziemnych pod zbiorniki urobkowe,
 • Demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac,
 • Zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • Wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni,
 • Wykonanie placu manewrowego i drogi dojazdowej w przypadku otworu pozytywnego.

Termin realizacji: 11.02.2012-29.11.2013
Wartość: 1.334.697,97 zł.


Budowa budynku nr 58 z przeznaczeniem na magazyn uzbrojenia w JW. 2423 w Żaganiu

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Chrobrego 7 Zielona Góra
Wykonawca: EXALO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • roboty żelbetowe
 • roboty murowe
 • roboty posadzkarskie
 • roboty wykończniowe
 • roboty elewacyjne
 • roboty dekarskie
 • roboty sanitarne wewnętrzne w tym instalacja wodciągowa , wentylacyjna,centralnego ogrzewania, sanitarna
 • przyłącze wodociągowe
 • przyłącze sanitarne
 • kanlizacja deszczowa
 • roboty elektryczne słabo i silnoprądowe

Termin realizacji: 27.07.2012-30.09.2013
Wartość: 2.139.209,63 zł.


Prace przygotowawcze na odwiercie Wysin 1

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • budowa drogi dojazdowej z tłucznia/płyt do placu wiertni,
 • wylesienie terenu, niwelacja terenu, zdjęcie humusu i jego spryzmowanie, wykonanie opaski drenażowej wokół terenu wiertni, demontaż terenu oraz przywrócenie terenu wiertni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac,
 • wyłożenie placu wiertni płytami betonowymi, wyłożenie placu wiertni folią zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami, wykonanie zbiornika ziemnego wyłożonego folią na ciecze zabiegowe,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych,
 • wykonanie bodni i oczyszczenie i obmurowanie bodni po zakończeniu prac wiertniczych,
 • wykonanie placu manewrowego i drogi dojazdowej.

Termin realizacji: 21.10.2012-09.12.2013
Wartość:  1.334.697,97 zł.


Prace przygotowawcze na odwiercie Kochanowo 1

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie zjazdu z drogi gminnej,
 • budowa drogi dojazdowej z kruszywa/płyt do placu wiertni,
 • wykonanie placu wiertni (wylesienie, odhumusowanie i niwelacja terenu, wyłożenie folią miejsc narażonych na zanieczyszczenia, wykonanie prac ziemnych pod zbiorniki urobkowe, wykonanie opaski drenażowej wokół ”strefy brudnej”, ułożenie płyt drogowych na placu).
 • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac, po zakończeniu prac poszukiwawczych,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej i zjazdu,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni, wykonanie zabudowy odwiertu (ogrodzenie głowicy eksploatacyjnej, zamontowanie kraty zabezpieczającej bodnię, oznakowanie odwiertu).

Termin realizacji: 28.12.2012-09.12.2013
Wartość: 1.443.577,93


„Przebudowa dróg leśnych na terenie leśnictw Przychodzko i Nowy Dwór – etap I – odcinek o długości 1,47km”.

Inwestor: Nadleśnictwo Wolsztyn
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • Wykonanie robót przygotowawczych pod drogę,
 • Wykonanie robót ziemnych w postaci wykopów, nasypów,
 •  Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 • Wykonanie podbudowy po przez profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy dolnej i górnej z kruszywa łamanego,
 • wykonanie górnej nawierzchni z tłucznia,
 • roboty wykończeniowe w których skład wchodzą planowanie skarp i dna wykopów, humusowanie i obsianie skarp, umocnienie skarp brukowcem, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych, ustawienie barierek ochronnych.

Termin realizacji: 23.11.2012-31.05.2013
Wartość: 976 426,25 zł.


Budowa gminnego kompleksu ratownictwa pożarowego w Nowym Miasteczku

Inwestor: Gmina Nowe Miasteczko
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • stan surowy zamknięty,
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne,
 • elewacja budynku - ocieplenie, kolorystyka,
 • wiata śmietnikowa,
 • roboty sanitarne,
 • roboty elektryczne,
 • wyposażenie oraz urządzenia technologiczne.

Termin realizacji: 13.03.2012-15.11.2013
Wartość: 2.431.274,64 zł


Prace przygotowawcze na odwiercie Borcz 1

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni budowa drogi z kruszywa odc. 1350 m,
 • wykonanie placu wiertni (wylesienie, niwelacja terenu, wykonanie przepustu przy dojeździe do placu wiertni, wyłożenie folią miejsc narażonych na zanieczyszczenia, wykonanie prac ziemnych, wykonanie opaski drenażowej wokół "strefy brudnej", wykonanie rowów opaskowych wokół placu wiertni),
 • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni, wykonanie zabudowy odwiertu.

Prace przygotowawcze na odwiercie Daszewo 31K

Inwestor: Polskie Górnictwo  Naftowe  i Gazownictwo S.A.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie drogi dojazdowej do placu wiertni ,
 • wykonanie zjazdu drogi wojewódzkiej
 • budowa drogi dojazdowej z płyt betonowych dł. 225 m.
 • wykonanie placu wiertni (wylesienie, niwelacja terenu,  wyłożenie folią miejsc narażonych na zanieczyszczenia, wykonanie prac ziemnych, wykonanie opaski drenażowej wokół ”strefy brudnej”),
 • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego,
 • zapewnienie dostępu do wody technologicznej, wywóz ścieków i odpadów komunalnych,
 • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni.

Rozbudowa Stadionu Żużlowego w Zielonej Górze etap III – IV” – roboty ziemne oraz drogowe

Inwestor: Sport Halls sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • makroniwelacja terenu,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszo – jezdnych,
 • wykonanie małej architektury,
 • wykonanie humusowania wraz z obsianiem.

Termin realizacji: 01.08.2013-30.09.2013
Wartość:  716.475,00 zł


Rozbudowa Stadionu Żużlowego w Zielonej Górze etap III – IV” – roboty sanitarne

Inwestor: Sport Halls sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Generalny wykonawca: EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie sieci sanitarnych,
 • wykonanie sieci wodociągowej.

Termin realizacji: 01.07.2013-18.09.2013
Wartość: 680.190 zł.


Prace przygotowawcze na odwiercie Tuchola 4K

Inwestor: FX Energy Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie
Generalny wykonawca: EXALLO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Zakres prac:

 • wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, utwardzenie drogi gminnej, 
 • wykonanie placu wiertni (niwelacja terenu, wyłożenie folią miejsc narażonych na zanieczyszczenia, wykonanie prac ziemnych , wykonanie opaski drenażowej wokół ”strefy brudnej”, wykonanie rowów opaskowych wokół placu wiertni),
 • utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej,
 • demontaż placu wiertni oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac, po zakończeniu prac poszukiwawczych,
 • wykonanie, oczyszczenie i obmurowanie bodni.

Termin realizacji:  20.11.2013 - 30.08.2014
Wartość kontraktu: 1 282 948,84